Samuel Cotes (British, 1818)

mary ann yates by samuel cotes

Samuel Cotes

Mary Ann Yates, 1776

charles james fox by samuel cotes

Samuel Cotes

Charles James Fox