Sami Lim (Turkish, 1986)

istanbul by sami lim

Sami Lim

Istanbul, 1958

istanbul by sami lim

Sami Lim

Istanbul, 1951