Sami Lim (Turkish, 1986)

ankara by sami lim

Sami Lim

Ankara, 1953

istanbul by sami lim

Sami Lim

Istanbul, 1958

istanbul by sami lim

Sami Lim

Istanbul, 1951