Sam Haile (British, 1948)

dry bones by sam haile

Sam Haile

Dry bones, 1937