Ryusai Masazumi (Japanese)

shikishiban surimono by ryusai masazumi

Ryusai Masazumi

Shikishiban surimono