Rosaleen Davey (Irish, born )

icon v by rosaleen davey

Rosaleen Davey

Icon V, 2005

still life ii by rosaleen davey

Rosaleen Davey

Still life II

still life by rosaleen davey

Rosaleen Davey

Still life, 2007

notion iii by rosaleen davey

Rosaleen Davey

Notion III, 2010

notion ii by rosaleen davey

Rosaleen Davey

Notion II, 2010

still life ii by rosaleen davey

Rosaleen Davey

Still life II, 2006

still life by rosaleen davey

Rosaleen Davey

Still life, 2007

quibble ii by rosaleen davey

Rosaleen Davey

Quibble II

the hollow cake by rosaleen davey

Rosaleen Davey

The hollow cake, 2004

conjury by rosaleen davey

Rosaleen Davey

Conjury

quidity iii by rosaleen davey

Rosaleen Davey

Quidity III

bring to light by rosaleen davey

Rosaleen Davey

Bring to light

early light by rosaleen davey

Rosaleen Davey

Early light

reflection by rosaleen davey

Rosaleen Davey

Reflection

ball game ii by rosaleen davey

Rosaleen Davey

Ball game II, 2004

piero's dream iii by rosaleen davey

Rosaleen Davey

Piero's dream III, 2005

presage by rosaleen davey

Rosaleen Davey

Presage, 2006

allegory by rosaleen davey

Rosaleen Davey

Allegory, 1983

icon iv by rosaleen davey

Rosaleen Davey

Icon IV, 2005

untitled by rosaleen davey

Rosaleen Davey

Untitled