rudolf nureyev by richard avedon

Richard Avedon

Rudolf Nureyev, 1962