Rhea Karam (Lebanese, born )

kalashnikov by rhea karam

Rhea Karam

Kalashnikov, 2007

rock heads by rhea karam

Rhea Karam

Rock Heads, 2008