Ren Yi, Qian Hui'an, Zhang Zhaoxiang and Zhang Zuyi (Chinese, XIX-XX)

flowers by ren yi, qian hui'an, zhang zhaoxiang and zhang zuyi

Ren Yi, Qian Hui'an, Zhang Zhaoxiang and Zhang Zuyi

Flowers, 1893