Ramón Quer y Vidal (Spanish, 1890)

s černou stuhou by ramón quer y vidal

Ramón Quer y Vidal

S černou stuhou

the black ribbon by ramón quer y vidal

Ramón Quer y Vidal

The black ribbon, 1900