ohne titel by raimer jochims

Raimer Jochims

Ohne Titel, 1977

gaia by raimer jochims

Raimer Jochims

Gaia, 1984–1988

farbschichten by raimer jochims

Raimer Jochims

Farbschichten, 1977

farbmelange by raimer jochims

Raimer Jochims

Farbmelange, 1977

lösung by raimer jochims

Raimer Jochims

Lösung, 1981–1988

frost by raimer jochims

Raimer Jochims

Frost, 1978–1988

zeugnis by raimer jochims

Raimer Jochims

Zeugnis, 1961