Qian Shoutie and Xu Linlu (Chinese)

pine and birds by qian shoutie and xu linlu

Qian Shoutie and Xu Linlu

Pine and birds, 1962