Qian Juchao and Fei Danxu (Chinese)

竹下听风 (figure) by qian juchao and fei danxu

Qian Juchao and Fei Danxu

竹下听风 (Figure), 1846

portrait of shusen by qian juchao and fei danxu

Qian Juchao and Fei Danxu

Portrait of Shusen, 1846