Qi Ziru, Cao Kejia and Qi Baishi (Chinese)

耄耋图 (cat and butterfly) by qi ziru, cao kejia and qi baishi

Qi Ziru, Cao Kejia and Qi Baishi

耄耋图 (Cat and butterfly), 1947