松风集锦 成扇 纸本 (recto-verso) by pu ru, zhu yifan, qi kun, pu jin, pu quan, and qi gong

Pu Ru, Zhu Yifan, Qi Kun, Pu Jin, Pu Quan, and Qi Gong

松风集锦 成扇 纸本 (recto-verso), 1934

孤帆远影 立轴 纸本 by qi gong and pu jin

Qi Gong and Pu Jin

孤帆远影 立轴 纸本