Qi Baishi, Xiao Sun, Chen Banding, Wang Xuetao, Wu Jingting and Xu Cao (Chinese)

drink after wine tree by qi baishi, xiao sun, chen banding, wang xuetao, wu jingting and xu cao

Qi Baishi, Xiao Sun, Chen Banding, Wang Xuetao, Wu Jingting and Xu Cao

Drink after wine tree