Qi Baishi and Zheng Xiaoxu (Chinese)

grape plant and insects by qi baishi and zheng xiaoxu

Qi Baishi and Zheng Xiaoxu

Grape plant and insects