eagle by qi baishi and xu beihong

Qi Baishi and Xu Beihong

Eagle

妙机其微 (frog and pollywog) by qi baishi and xu beihong

Qi Baishi and Xu Beihong

妙机其微 (Frog and pollywog), 1948

chick by qi baishi and xu beihong

Qi Baishi and Xu Beihong

Chick