Qi Baishi and Qi Liangchi (Chinese)

花鸟虫趣 by qi baishi and qi liangchi

Qi Baishi and Qi Liangchi

花鸟虫趣

vegetables by qi baishi and qi liangchi

Qi Baishi and Qi Liangchi

Vegetables