Qi Baishi and Ling Wenyuan

芙蓉野凫 (bird and flower) by qi baishi and ling wenyuan

Qi Baishi and Ling Wenyuan

芙蓉野凫 (Bird and flower), 1943

duck and flower by qi baishi and ling wenyuan

Qi Baishi and Ling Wenyuan

Duck and flower

plum blossom and butterfly by qi baishi and ling wenyuan

Qi Baishi and Ling Wenyuan

Plum blossom and butterfly

lotus and dragonfly by qi baishi and ling wenyuan

Qi Baishi and Ling Wenyuan

Lotus and dragonfly

flower and mynah by qi baishi and ling wenyuan

Qi Baishi and Ling Wenyuan

Flower and mynah