eagle by qi baishi and xu beihong

Qi Baishi and Xu Beihong

Eagle

888 Auctions