Pu Jin, Wang Xuetao, Wang Rong and Chen Banding (Chinese)

chrysanthemum by pu jin, wang xuetao, wang rong and chen banding

Pu Jin, Wang Xuetao, Wang Rong and Chen Banding

Chrysanthemum

China Guardian Auctions Co., Ltd.