Preben Hornung (Danish, 1989)

wall and garden by preben hornung

Preben Hornung

Wall and garden, 1973

composition by preben hornung

Preben Hornung

Composition, 1986

ludvigsminde by preben hornung

Preben Hornung

Ludvigsminde, 1986

atelierbillede by preben hornung

Preben Hornung

Atelierbillede, 1981

figure composition by preben hornung

Preben Hornung

Figure composition

atelierbillede by preben hornung

Preben Hornung

Atelierbillede, 1972

composition by preben hornung

Preben Hornung

Composition

figure composition by preben hornung

Preben Hornung

Figure composition

nære former by preben hornung

Preben Hornung

Nære former, 1971

figure composition by preben hornung

Preben Hornung

Figure composition

atelierbillede by preben hornung

Preben Hornung

Atelierbillede, 1984

composition by preben hornung

Preben Hornung

Composition, 1950

atelierbillede by preben hornung

Preben Hornung

Atelierbillede, 1971

atelierbillede by preben hornung

Preben Hornung

Atelierbillede, 1971

atelierbillede by preben hornung

Preben Hornung

Atelierbillede, 1971