Prabhakar Barwe (Indian, 1995)

untitled by prabhakar barwe

Prabhakar Barwe

Untitled, 1991

untitled by prabhakar barwe

Prabhakar Barwe

Untitled, 1974

untitled by prabhakar barwe

Prabhakar Barwe

Untitled, 1992

untitled by prabhakar barwe

Prabhakar Barwe

Untitled, 1981

silent observer by prabhakar barwe

Prabhakar Barwe

Silent Observer, 1983

lake - image by prabhakar barwe

Prabhakar Barwe

Lake - Image, 1988

the easel by prabhakar barwe

Prabhakar Barwe

The Easel, 1993

untitled by prabhakar barwe

Prabhakar Barwe

Untitled, 1994

the tall box by prabhakar barwe

Prabhakar Barwe

The Tall Box, 1992

untitled by prabhakar barwe

Prabhakar Barwe

Untitled, 1992

existence by prabhakar barwe

Prabhakar Barwe

Existence, 1986

untitled by prabhakar barwe

Prabhakar Barwe

Untitled

mythical reality by prabhakar barwe

Prabhakar Barwe

Mythical reality, 1981

untitled by prabhakar barwe

Prabhakar Barwe

Untitled

untitled by prabhakar barwe

Prabhakar Barwe

Untitled

canvas and apple by prabhakar barwe

Prabhakar Barwe

Canvas and apple, 1989

untitled by prabhakar barwe

Prabhakar Barwe

Untitled, 1991

the easel by prabhakar barwe

Prabhakar Barwe

The easel, 1993