Prabhakar Barwe (Indian, 1995)

untitled by prabhakar barwe

Prabhakar Barwe

Untitled, 1992

Saffronart

untitled by prabhakar barwe

Prabhakar Barwe

Untitled, 1981

Saffronart

the easel by prabhakar barwe

Prabhakar Barwe

The Easel, 1993

Saffronart

untitled by prabhakar barwe

Prabhakar Barwe

Untitled, 1994

Saffronart

untitled by prabhakar barwe

Prabhakar Barwe

Untitled, 1992

Saffronart

untitled by prabhakar barwe

Prabhakar Barwe

Untitled

Sotheby's New York

untitled by prabhakar barwe

Prabhakar Barwe

Untitled

Saffronart