Pierre-Adrien Dalpayrat (French, 1910)

swirl vase by pierre-adrien dalpayrat

Pierre-Adrien Dalpayrat

Swirl vase, 1900

masque caricatural by pierre-adrien dalpayrat

Pierre-Adrien Dalpayrat

Masque caricatural

vase by pierre-adrien dalpayrat

Pierre-Adrien Dalpayrat

Vase

vase by pierre-adrien dalpayrat

Pierre-Adrien Dalpayrat

Vase

vase piriforme by pierre-adrien dalpayrat

Pierre-Adrien Dalpayrat

Vase piriforme

vase by pierre-adrien dalpayrat

Pierre-Adrien Dalpayrat

Vase

vase piriforme by pierre-adrien dalpayrat

Pierre-Adrien Dalpayrat

Vase piriforme

pichet by pierre-adrien dalpayrat

Pierre-Adrien Dalpayrat

Pichet

exceptionnel pichet by pierre-adrien dalpayrat

Pierre-Adrien Dalpayrat

Exceptionnel pichet

important pichet by pierre-adrien dalpayrat

Pierre-Adrien Dalpayrat

Important pichet

double inkwell lids by pierre-adrien dalpayrat

Pierre-Adrien Dalpayrat

Double inkwell lids, 1900

pierced vessels (pair) by pierre-adrien dalpayrat

Pierre-Adrien Dalpayrat

Pierced vessels (pair), 1900

grand vase by pierre-adrien dalpayrat

Pierre-Adrien Dalpayrat

Grand vase

vase tête d'enfant by pierre-adrien dalpayrat

Pierre-Adrien Dalpayrat

Vase Tête d'enfant, 1900

rare et importante coupe circulaire by pierre adrien dalpayrat and maurice dufrêne

Pierre Adrien Dalpayrat and Maurice Dufrêne

Rare et importante coupe circulaire, 1900

vase de forme ovoïde by pierre-adrien dalpayrat

Pierre-Adrien Dalpayrat

Vase de forme ovoïde, 1900

fiollo by pierre-adrien dalpayrat

Pierre-Adrien Dalpayrat

Fiollo

vase by pierre-adrien dalpayrat

Pierre-Adrien Dalpayrat

Vase, 1900

verseuse by pierre-adrien dalpayrat

Pierre-Adrien Dalpayrat

Verseuse

vase by pierre-adrien dalpayrat

Pierre-Adrien Dalpayrat

Vase

vase by pierre-adrien dalpayrat

Pierre-Adrien Dalpayrat

Vase

vase by pierre-adrien dalpayrat

Pierre-Adrien Dalpayrat

Vase

vase by pierre-adrien dalpayrat

Pierre-Adrien Dalpayrat

Vase

vase by pierre-adrien dalpayrat

Pierre-Adrien Dalpayrat

Vase