Peter Vischer the Younger (Swiss, 1851)

der kreuzgang im basler münster by peter vischer the younger

Peter Vischer the Younger

Der Kreuzgang im Basler Münster, 1810