calligraphy by oyang zhongshi

Oyang Zhongshi

Calligraphy, 1988