Otto Hofner (Austrian, )

vase by otto hofner

Otto Hofner

Vase, 1905

Dorotheum