Otokar Hurka (1966)

autumn countryside by otokar hurka

Otokar Hurka

Autumn countryside

vesnice v údolí by otokar hurka

Otokar Hurka

Vesnice v údolí

rozkvetlé stromy by otokar hurka

Otokar Hurka

Rozkvetlé stromy

frühlingsschmelze by otokar hurka

Otokar Hurka

Frühlingsschmelze

chaloupky by otokar hurka

Otokar Hurka

Chaloupky

po dešti by otokar hurka

Otokar Hurka

Po dešti, 1920

vesnice by otokar hurka

Otokar Hurka

Vesnice

v mokřinách by otokar hurka

Otokar Hurka

V mokřinách

u rybníka by otokar hurka

Otokar Hurka

U rybníka

praha by otokar hurka

Otokar Hurka

Praha, 1948

birken by otokar hurka

Otokar Hurka

Birken

in the forest by otokar hurka

Otokar Hurka

In the forest

les by otokar hurka

Otokar Hurka

Les

kirta by otokar hurka

Otokar Hurka

Kirta, 1951

sommerlandschaft by otokar hurka

Otokar Hurka

Sommerlandschaft