irises in a vase by oleg vasnalky

Oleg Vasnalky

Irises in a vase