Oleg Lipchenko (Ukrainian, )

meditation by oleg lipchenko

Oleg Lipchenko

Meditation

blue cat by oleg lipchenko

Oleg Lipchenko

Blue cat, 2005