eagle by okano toyusai

Okano Toyusai

Eagle, 1845