Nikolaos Koutouzis (Greek, 1813)

the assumption of the virgin by nikolaos koutouzis

Attributed to Nikolaos Koutouzis

The Assumption of the Virgin, 1786–1786