Nathaniel Hughes John Baird (British, 1936)

devonshire lane, near dawlish by nathaniel hughes john baird

Nathaniel Hughes John Baird

Devonshire lane, near Dawlish

the shower by nathaniel hughes john baird

Nathaniel Hughes John Baird

The shower

a foggy morning by nathaniel hughes john baird

Nathaniel Hughes John Baird

A foggy morning

the top of the hill by nathaniel hughes john baird

Nathaniel Hughes John Baird

The top of the hill

showery weather by nathaniel hughes john baird

Nathaniel Hughes John Baird

Showery weather

autumn mists by nathaniel hughes john baird

Nathaniel Hughes John Baird

Autumn mists

the day's work begun by nathaniel hughes john baird

Nathaniel Hughes John Baird

The day's work begun

the timber wagon by nathaniel hughes john baird

Nathaniel Hughes John Baird

The timber wagon

joy in winter by nathaniel hughes john baird

Nathaniel Hughes John Baird

Joy in winter

ponies sheltering by nathaniel hughes john baird

Nathaniel Hughes John Baird

Ponies sheltering

joy in winter by nathaniel hughes john baird

Nathaniel Hughes John Baird

Joy in winter

silvery lane by nathaniel hughes john baird

Nathaniel Hughes John Baird

Silvery lane

the heat of the day by nathaniel hughes john baird

Nathaniel Hughes John Baird

The heat of the day

the heat of the day by nathaniel hughes john baird

Nathaniel Hughes John Baird

The heat of the day

the timber team by nathaniel hughes john baird

Nathaniel Hughes John Baird

The timber team, 1871

carting timber in sussex by nathaniel hughes john baird

Nathaniel Hughes John Baird

Carting timber in Sussex

the plough team by nathaniel hughes john baird

Nathaniel Hughes John Baird

The plough team

carting timber in sussex by nathaniel hughes john baird

Nathaniel Hughes John Baird

Carting timber in Sussex

golden days by nathaniel hughes john baird

Nathaniel Hughes John Baird

Golden days

the day's work done by nathaniel hughes john baird

Nathaniel Hughes John Baird

The day's work done, 1920

on the sussex downs by nathaniel hughes john baird

Nathaniel Hughes John Baird

On the Sussex Downs

on the sussex downs by nathaniel hughes john baird

Nathaniel Hughes John Baird

On the Sussex Downs

the day's work begun by nathaniel hughes john baird

Nathaniel Hughes John Baird

The day's work begun

the tow path by nathaniel hughes john baird

Nathaniel Hughes John Baird

The tow path