blast #8820 by naoya hatakeyama

Naoya Hatakeyama

Blast #8820, 1999

K Auction