blast #7416 by naoya hatakeyama

Naoya Hatakeyama

Blast #7416, 1999

Mallet Japan

Est. 300,000–400,000 JPY