poppy by mutsuro kawashima

Mutsuro Kawashima

Poppy

flower poem by mutsuro kawashima

Mutsuro Kawashima

Flower Poem

梟 by mutsuro kawashima

Mutsuro Kawashima

peony by mutsuro kawashima

Mutsuro Kawashima

Peony

cat and mantis by mutsuro kawashima

Mutsuro Kawashima

Cat and Mantis

white plum by mutsuro kawashima

Mutsuro Kawashima

White Plum

red and white plum blossom by mutsuro kawashima

Mutsuro Kawashima

Red and White Plum Blossom

fine autumn day by mutsuro kawashima

Mutsuro Kawashima

Fine Autumn Day

work by mutsuro kawashima

Mutsuro Kawashima

Work

autumn day by mutsuro kawashima

Mutsuro Kawashima

Autumn Day

秋海棠 by mutsuro kawashima

Mutsuro Kawashima

秋海棠

autumun day by mutsuro kawashima

Mutsuro Kawashima

Autumun day

colored by mutsuro kawashima

Mutsuro Kawashima

Colored

tinted autumnal leaves by mutsuro kawashima

Mutsuro Kawashima

Tinted Autumnal Leaves

camellias by mutsuro kawashima

Mutsuro Kawashima

Camellias

peony by mutsuro kawashima

Mutsuro Kawashima

Peony