Moshe Kupferman (Israeli, 2003)

untitled by moshe kupferman

Moshe Kupferman

Untitled, 1977

untitled by moshe kupferman

Moshe Kupferman

Untitled, 1967

untitled by moshe kupferman

Moshe Kupferman

Untitled

untitled by moshe kupferman

Moshe Kupferman

Untitled, 1991

sans titre by moshe kupferman

Moshe Kupferman

Sans titre, 1987

untitled by moshe kupferman

Moshe Kupferman

Untitled, 1992

untitled by moshe kupferman

Moshe Kupferman

Untitled, 1972

untitled by moshe kupferman

Moshe Kupferman

Untitled, 1984

untitled by moshe kupferman

Moshe Kupferman

Untitled, 1975

untitled by moshe kupferman

Moshe Kupferman

Untitled, 1994

untitled by moshe kupferman

Moshe Kupferman

Untitled

untitled by moshe kupferman

Moshe Kupferman

Untitled, 1972

untitled by moshe kupferman

Moshe Kupferman

Untitled, 1985

sans titre by moshe kupferman

Moshe Kupferman

Sans titre, 1989

untitled by moshe kupferman

Moshe Kupferman

Untitled, 1972

untitled 9 by moshe kupferman

Moshe Kupferman

Untitled 9, 1998

untitled 11 by moshe kupferman

Moshe Kupferman

Untitled 11, 1996

untitled by moshe kupferman

Moshe Kupferman

Untitled, 2000

untitled by moshe kupferman

Moshe Kupferman

Untitled, 1966

untitled by moshe kupferman

Moshe Kupferman

Untitled, 1969

untitled by moshe kupferman

Moshe Kupferman

Untitled, 1982

untitled by moshe kupferman

Moshe Kupferman

Untitled, 1961

untitled by moshe kupferman

Moshe Kupferman

Untitled, 1995