Moshe Kupferman (Israeli, 2003)

untitled by moshe kupferman

Moshe Kupferman

Untitled, 1992

Tiroche

untitled by moshe kupferman

Moshe Kupferman

Untitled, 1972

Tiroche

untitled by moshe kupferman

Moshe Kupferman

Untitled, 1984

Tiroche

untitled by moshe kupferman

Moshe Kupferman

Untitled, 1975

Tiroche

untitled by moshe kupferman

Moshe Kupferman

Untitled, 1994

Tiroche

untitled by moshe kupferman

Moshe Kupferman

Untitled

Tiroche

untitled by moshe kupferman

Moshe Kupferman

Untitled, 1972

Tiroche

untitled by moshe kupferman

Moshe Kupferman

Untitled, 1985

Tiroche

untitled by moshe kupferman

Moshe Kupferman

Untitled, 2000

Tiroche

untitled by moshe kupferman

Moshe Kupferman

Untitled, 1966

Tiroche

untitled by moshe kupferman

Moshe Kupferman

Untitled, 1969

Tiroche