Mori Yoshitoshi (Japanese, 1992)

tradesmen by mori yoshitoshi

Mori Yoshitoshi

Tradesmen, 1967

warrior by mori yoshitoshi

Mori Yoshitoshi

Warrior, 1979

reclining figure by mori yoshitoshi

Mori Yoshitoshi

Reclining figure, 1975

standing figure by mori yoshitoshi

Mori Yoshitoshi

Standing figure, 1959

warrior by mori yoshitoshi

Mori Yoshitoshi

Warrior

sorrow by mori yoshitoshi

Mori Yoshitoshi

Sorrow, 1958

a warrior by mori yoshitoshi

Mori Yoshitoshi

A warrior