Monmohan Samant (Indian, 2004)

shri yogeshwar by monmohan samant

Monmohan Samant

Shri Yogeshwar

untitled by monmohan samant

Monmohan Samant

Untitled, 1978

untitled by monmohan samant

Monmohan Samant

Untitled

going nowhere by monmohan samant

Monmohan Samant

Going Nowhere, 1974

maternity by monmohan samant

Monmohan Samant

Maternity, 1957

orange moon by monmohan samant

Monmohan Samant

Orange moon

going no where by monmohan samant

Monmohan Samant

Going no where, 1974

untitled by monmohan samant

Monmohan Samant

Untitled, 1940–1949

angels run by monmohan samant

Monmohan Samant

Angels run

fishmarket by monmohan samant

Monmohan Samant

Fishmarket, 1958

gatha vivada by monmohan samant

Monmohan Samant

Gatha vivada

untitled by monmohan samant

Monmohan Samant

Untitled

untitled by monmohan samant

Monmohan Samant

Untitled

untitled by monmohan samant

Monmohan Samant

Untitled

abstract figural group by monmohan samant

Monmohan Samant

Abstract figural group

white wall by monmohan samant

Monmohan Samant

White Wall