Moni Leibovitch (Israeli, )

still life by moni leibovitch

Moni Leibovitch

Still Life

fruit treasure by moni leibovitch

Moni Leibovitch

Fruit Treasure

lemons and tennis ball by moni leibovitch

Moni Leibovitch

Lemons and Tennis Ball

still life and flowers by moni leibovitch

Moni Leibovitch

Still Life and Flowers

interior by moni leibovitch

Moni Leibovitch

Interior

fruits in a frame by moni leibovitch

Moni Leibovitch

Fruits in a frame

reflection by moni leibovitch

Moni Leibovitch

Reflection

the red apple by moni leibovitch

Moni Leibovitch

The red apple

nothing important by moni leibovitch

Moni Leibovitch

Nothing important

boat in a landscape by moni leibovitch

Moni Leibovitch

Boat in a landscape

doves by moni leibovitch

Moni Leibovitch

Doves

still life by moni leibovitch

Moni Leibovitch

Still life

in the yard by moni leibovitch

Moni Leibovitch

In the yard

books by moni leibovitch

Moni Leibovitch

Books

a bird near books by moni leibovitch

Moni Leibovitch

A bird near books

backyard by moni leibovitch

Moni Leibovitch

Backyard