Mi Jutian, Chen Weixin and Liu Lusheng (Chinese)

长青图 by mi jutian, chen weixin and liu lusheng

Mi Jutian, Chen Weixin and Liu Lusheng

长青图, 1972