mara euttino by mercedes tomaselli

Mercedes Tomaselli

Mara Euttino, 1933