Meng Xiangshun (Chinese, born )

中秋晓月 by meng xiangshun

Meng Xiangshun

中秋晓月, 2014

观月听山 by meng xiangshun

Meng Xiangshun

观月听山, 2014

老虎 by meng xiangshun

Meng Xiangshun

老虎, 2000

虎 by meng xiangshun

Meng Xiangshun

虎 by meng xiangshun

Meng Xiangshun

虎, 2005

虎 by meng xiangshun

Meng Xiangshun

虎, 2005

山野双威图 by meng xiangshun

Meng Xiangshun

山野双威图, 1995

风月无边图 by meng xiangshun

Meng Xiangshun

风月无边图

罗汉伏虎图 by fan zeng and meng xiangshun

Fan Zeng and Meng Xiangshun

罗汉伏虎图, 2004

风月无边 by meng xiangshun

Meng Xiangshun

风月无边, 2012

虎 by meng xiangshun

Meng Xiangshun

虎, 2004

罗汉伏虎图 by fan zeng and meng xiangshun

Fan Zeng and Meng Xiangshun

罗汉伏虎图, 2004

虎 (tiger) by meng xiangshun

Meng Xiangshun

虎 (Tiger)

风月无边 (tiger) by meng xiangshun

Meng Xiangshun

风月无边 (Tiger)

雪夜枭雄 by meng xiangshun

Meng Xiangshun

雪夜枭雄, 2001

伏虎图 by meng xiangshun

Meng Xiangshun

伏虎图

罗汉神威图 (buddist arhat) by fan zeng and meng xiangshun

Fan Zeng and Meng Xiangshun

罗汉神威图 (Buddist arhat), 2006