Masaji Yoshida (Japanese, 1971)

moss no.4 by masaji yoshida

Masaji Yoshida

Moss no.4, 1958

IJPA