toledo by mark tobey

Mark Tobey

Toledo, 1967

untitled by mark tobey

Mark Tobey

Untitled

bleu-noir by mark tobey

Mark Tobey

Bleu-noir, 1969

untitled by mark tobey

Mark Tobey

Untitled, 1966

untitled by mark tobey

Mark Tobey

Untitled, 1960

testament by mark tobey

Mark Tobey

Testament, 1944

sans titre by mark tobey

Mark Tobey

Sans titre, 1961

sans titre by mark tobey

Mark Tobey

Sans titre, 1976

sans titre by mark tobey

Mark Tobey

Sans titre, 1957

komposition by mark tobey

Mark Tobey

Komposition, 1966

ohne titel by mark tobey

Mark Tobey

Ohne Titel, 1962

composition by mark tobey

Mark Tobey

Composition, 1967

ohne titel by mark tobey

Mark Tobey

Ohne Titel, 1966

ohne titel by mark tobey

Mark Tobey

Ohne Titel, 1961