Mao Xiangxin and Jia Jingde (Chinese)

修石桥 by mao xiangxin and jia jingde

Mao Xiangxin and Jia Jingde

修石桥

Beijing Ronghai Auction Co., Ltd.

米家山 by mao xiangxin and jia jingde

Mao Xiangxin and Jia Jingde

米家山

Beijing Ronghai Auction Co., Ltd.