Ma Xulun and Xiao Junxian (Chinese)

landscape and calligraphy by ma xulun and xiao junxian

Ma Xulun and Xiao Junxian

Landscape and calligraphy, 1942