Luo Mu (Lo Mou) (Chinese, 1706)

山居图 立轴 纸本 by luo mu (lo mou)

Luo Mu (Lo Mou)

山居图 立轴 纸本

landscape by luo mu (lo mou)

Luo Mu (Lo Mou)

Landscape

autumn landscape with dwellings by luo mu (lo mou)

After Luo Mu (Lo Mou)

Autumn Landscape with Dwellings

山居图 by luo mu (lo mou)

Luo Mu (Lo Mou)

山居图, 1696

湖畔闲居图 by luo mu (lo mou)

Luo Mu (Lo Mou)

湖畔闲居图, 1696

山水 (album of 8) by luo mu (lo mou)

Luo Mu (Lo Mou)

山水 (album of 8)

深山幽居 by luo mu (lo mou)

Luo Mu (Lo Mou)

深山幽居

卖花老人 by luo mu (lo mou)

Luo Mu (Lo Mou)

卖花老人

泛舟图 by luo mu (lo mou)

Luo Mu (Lo Mou)

泛舟图

深山幽居 (landscape) by luo mu (lo mou)

Luo Mu (Lo Mou)

深山幽居 (Landscape)

睛江古渡 (landscape) by luo mu (lo mou)

Luo Mu (Lo Mou)

睛江古渡 (Landscape)

云庵秋色 by luo mu (lo mou)

Luo Mu (Lo Mou)

云庵秋色, 1720

溪山烟霭 by luo mu (lo mou)

Luo Mu (Lo Mou)

溪山烟霭

山水 (landscape) by luo mu (lo mou)

Luo Mu (Lo Mou)

山水 (Landscape), 1676

仿董北苑山水 by luo mu (lo mou)

Luo Mu (Lo Mou)

仿董北苑山水

行书诗卷 by luo mu (lo mou)

Luo Mu (Lo Mou)

行书诗卷

深山飞瀑图 (landscape) by luo mu (lo mou)

Attributed to Luo Mu (Lo Mou)

深山飞瀑图 (Landscape)