Lu Yanshao, Xie Zhiliu, Qi Gong, Tang Yun, Chen Peiqiu and Xu Bangda (Chinese)

pine, plum and orchid by lu yanshao, xie zhiliu, qi gong, tang yun, chen peiqiu and xu bangda

Lu Yanshao, Xie Zhiliu, Qi Gong, Tang Yun, Chen Peiqiu and Xu Bangda

Pine, plum and orchid, 1978