Liu Zijiu (Chinese, 1975)

翠岩飞泉 by liu zijiu

Liu Zijiu

翠岩飞泉

花鸟 by liu zijiu

Liu Zijiu

花鸟, 1925

听琴图 by liu zijiu

Liu Zijiu

听琴图, 1938

葡萄草虫 by liu zijiu

Liu Zijiu

葡萄草虫

山水 by liu zijiu

Liu Zijiu

山水